Sa istraživanjem se NE SME započeti pre dobijene dozvole. Komisija razmatra pristigle prijave do 15 dana.

Za popunjavanje prijave će vam biti potrebno oko 20 minuta.

Pre podnošenja prijave, pogledajte Često postavljana pitanja (https://www.komocetis.f.bg.ac.rs/s.php?s=39-Cesto-postavljana-pitanja) i korisne dokumente (https://www.komocetis.f.bg.ac.rs/s.php?s=44-Korisni-dokumenti), na kojima možete naći primere validne dokumentacije.

Molimo vas da pre popunjavanja prijavnog formulara, pripremite prateću dokumentaciju neophodnu za podnošenje prijave:

  1. Tekst informisane saglasnosti za ispitanike (docx, pdf, odf);
  2. Tekst debrifinga (razjašnjenja istraživanja) za ispitanike (docx, pdf, odf);
  3. Instrumente koje ćete koristiti u istraživanju;
  4. Ostale relevantne dokumente, poput ugovora i sporazuma

 

Naziv istraživanja:*
Naziv istraživanja na engleskom:*
Istraživač:*
Email istraživača:*
Afilijacija istraživača:*
Afilijacija istraživača na engleskom:*
Saradnici:
Email saradnika:
Na kom jeziku Vam je potrebna saglasnost (označite)?

 

 

 

 


Vremenski period za izvođenje istraživanja: (mesec, godina) od* do*


Tip aplikacije (označite):

Ukoliko je reč o obnavljanju dozvole ili modifikaciji, molimo Vas da navedete stari evidencioni broj:

Ukoliko je reč o obnavljanju dozvole ili modifikaciji, priložite prethodno odobrenje Komisije.

Odobrenje Komisije:

 


Vrsta istraživanja (označite):

Istraživanje koje se sprovodi je:
Međunarodno / kroskulturno / deo kolaboracije (navesti naziv):

Deo nacionalnog projekta (navesti naziv):

Samostalna studija (nije deo nijednog projekta):

Priložite tekst saglasnosti ispitanika za učešće u istraživanju: Priložite tekst debrifinga (razjašnjenja istraživanja) za ispitanike: Priložite tekst saglasnosti za snimanje ispitanikau toku istraživanja (ukoliko je planirano snimanje): Priložite instrumente koje ćete koristiti u istraživanju (ako ima više instrumenata, upakujte ih u rar ili zip format):

 


Cilj istraživanja:*

Metodologija istraživanja *

 


Ispitanici1. Predviđeni broj ispitanika:*


2. Da li će ispitanici primiti kompenzaciju u bilo kojoj formi za učešće u istraživanju?
Ukoliko DA, molimo Vas da navedete koju formu kompenzacije će ispitanici primiti:


3. Vremenski angažman ispitanika (u minutima; ako ima više vremenskih tačaka u kojima se sprovodi istraživanje navesti po tačkama koliko vremena će trajati angažman ispitanika):*


4. Procedura regrutovanja ispitanika:

5. Tip ispitanika
Populacija iz koje će se ispitanici regrutovati (označiti):
(Ako postoje) Kriterijumi za uključenje ispitanika:
(Ako postoje) Kriterijumi za isključenje ispitanika (uzrast, pol, fizičke karakteristike, mentalne karakteristike, zdravstvena ograničenja):


6. Da li se istraživanje sprovodi nad vulnerabilnom grupom ili nad subjektima koji nisu u mogućnosti da daju validnu saglasnost? (npr. osobe koje imaju neku vrstu mentalnih poremećaja, osobe koje žive u specijalnim institucijama, osobe obolele od bolesti zavisnosti, itd.)

Ako je odgovor NE, preskočite ovaj deo. Ako je DA, izaberite opcije koje su primenljive.
Osobe u institucionalnom smeštaju (specifikujte o kojoj instituciji se radi): 

Ako DA, da li je predviđeno da se obezbedi pisana saglasnost roditelja / staratelja / direktora institucije (priložen tekst pisma za traženje saglasnosti)?

Priložite tekst saglasnosti:


7. Da li se istraživanje sprovodi nad decom ili adolescentima mlađim od 18 godina?

Ako DA, obeležite:

Ako se radi o deci i adolescentima mlađim od 15 godina, da li je predviđeno da se obezbedi pisana saglasnost roditelja / staratelja / direktora institucija?

Priložite tekst saglasnosti:


8. Da li istraživanje zahteva da se podaci o ispitanicima prikupljaju i od trećih lica koja nisu neposredna ciljna grupa istraživanja? (npr. nezavisni posmatrači, bračni partneri, nastavnici, socijalni radnici u preduzećima, zdravstveni radnici, vaspitači u predškolskim ustanovama, članovi porodice i sl.)

Ako DA, označite od kojih trećih lica će biti prikupljeni podaci:
nastavnik / socijalni radnik / vaspitač / zdravstveni radnik


9. Da li je neophodno da subjekti učestvuju u istraživanju bez njihovog znanja / saglasnosti na početku istraživanja? (npr. neintruzivno posmatranje ljudi)


10. Da li istraživanje obuhvata diskusiju ili odgovaranje na pitanja koja mogu da predstavljaju osetljive teme? (npr. seksualna aktivnost, zloupotreba supstanci, problemi u ponašanju, traumatsko iskustvo)


11. Da li je istraživanje takve prirode da se opravdano očekuje mogućnost da učešće kod ispitanika izazove psihološku bol / uznemirenost (koja je veća od blage uznemirenosti, npr. eksperimentalna manipulacija sa provociranjem naglašeno neprijatnih emocija) / psihološki distres?
Ako DA, opišite:
Zašto je neophodno da rizik postoji:
Vrsta rizika:
Način na koji ćete minimizovati šanse da dođe do neželjenih posledica:
Opis pomoći / podrške / debrifinga (razjašnjenja):

Priložite tekst debrifinga (razjašnjenja):


12. Da li istraživanje podrazumeva da ispitanici budu jedno vreme obmanuti oko toga šta se stvarno ispituje?
Ako DA, obrazložite zašto je neophodno da ispitanici budu obmanuti:
Kada će im biti razjašnjena prava svrha istraživanja:
Na koji način će im biti razjašnjena:usmeno

Da li je priložen tekst razjašnjenja?

Priložite tekst debrifinga (razjašnjenja):


13. Da li će ispitanici tokom istraživanja primati lekove, placebo ili neke druge supstance? (npr. hrana, vitamini)
Ako DA, opišite o kakvim supstancama se radi:


14. Da li će se od subjekata uzimati uzorci telesnih tečnosti ili tkiva?
Ako DA, opišite šta:


15. Da li istraživanje zahteva invazivne ili potencijalno opasne procedure bilo koje vrste?
Ako DA, objasnite koje procedure će biti korišćene:


16. Da li istraživanje obuhvata korišćenje životinja?
Ako DA, objasnite na koji način će životinje biti zbrinute:


17. Da li istraživanje zahteva audio ili video snimanje ispitanika?
Ako DA, da li je predviđeno da se obezbedi saglasnost ispitanika obaveštenih da će biti snimani?
Priložite tekst saglasnosti:


18. Ukoliko se podaci prikupljaju video snimanjem na uzorku dece i adolescenata mlađih od 18 godina, da li je predviđeno da se obezbedi pisana saglasnost roditelja da će deca biti snimana?
Ako DA, objasnite kako je obezbeđena poverljivost podataka:
Priložite tekst saglasnosti:


19. Da li je istraživanje tako organizovano da se od ispitanika traži da daju svoje lične podatke, odnosno da otkriju svoj identitet? (npr. zbog ponovljenih merenja ili kontrole terenskog rada)
Ako imate dilemu šta se podrazumeva pod anonimnim podacima, pogledajte stranicu Često postavljana pitanja. 


Ako DA, navedite:
Razlog zbog kojeg podaci ne mogu da budu anonimni ili čuvani pod šifrom:
Kako će podaci biti skladišteni:
Na koji način će biti obezbeđena zaštita ličnih podataka ispitanika:
Ko će imati pristup podacima:


20. Na koji način će podaci biti korišćeni:biće deponovani u neki od repozitorijuma (npr. OSF, arXiv)
nešto drugo:


21. Koliko dugo planirate da čuvate prikupljene podatke (i eventualne snimke) od ispitanika? Navedite molimo Vas i kako ćete ih čuvati.:


Ukoliko želite još nešto da dodate u vezi projekta napišite ovde:

 


 


 

IZJAVA:
Obavezujem se da ću sprovoditi istraživanja u skladu sa preporukama Komisije za ocenu etičnosti istraživanja Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a u okviru etičkih standarda sadržanih u Etičkom kodeksu Društva psihologa Srbije.
Poštovaću istraživački protokol i način dobijanja saglasnosti ispitanika za učešće u istraživanju u skladu sa odlukom Komisije.
Potvrđujem da sam pribavio/la sve potrebne dozvole za korišćenje instrumenata predviđenih istraživanjem i da ću obezbediti da se instrumenti zadaju u skladu sa uslovima propisanim od strane autora (npr. formalno obrazovanje i trening istraživača).
Ukoliko tokom izvođenja istraživanja bude došlo do izmena u:

  • istraživačkom timu,
  • do većih izmena u nacrtu istraživanja,
  • u načinu i vremenskom trajanju prikupljanja podataka,
  • u načinu pribavljanja saglasnosti ispitnika za učešće u istraživanju,

podneću molbu Komisiji za obnavljanje dozvole ili modifikaciju istraživačkog protokola.
Ukoliko dođe do povrede protokola ili pritužbi ispitanika, obavestiću Komisiju u roku od 48 sati.
Svi podaci prikupljeni u okviru istraživanja će biti čuvani u skladu sa preporukama Komisije.Glavni istraživač: * Datum: *

Mentor (ukoliko je reč o studentskom radu): Datum:


Sigurnosno polje:

security code
* u polje ispod unesite karaktere sa slike iznad
 

2024-56