Zadaci Komisije: 
1. Komisija obezbeđuje da se u svakom naučnom istraživanju podnetom na odobravanje osigura poštovanje ljudskih prava, a naročito prava na ljudsko dostojanstvo;
2. Komisija obezbeđuje da se u svakom naučnom istraživanju podnetom na odobravanje deluje u okviru etičkih standarda sadržanih u Etičkom kodeksu Društva psihologa Srbije;
3. Komisija posebno analizira plan istraživanja sa vulnerabilnim grupama (npr. decom, trudnicama, mentalno obolelim osobama, zatvorenicima i sa drugim posebnim ljudskim zajednicama); 
4. Komisija u slučaju potrebe konsultuje eksperte iz pojedinih oblasti (npr. rad sa eksperimentalnim životinjama, farmakoterapija).
5. Komisija nije nadležna da proverava status instrumenata koji će biti korišćeni u istraživanju, tj. da li su u slobodnoj upotrebi ili je potrebno tražiti dozvolu izdavača/kreatora instrumenta, kao ni da ocenjuje kvalitet dizajna istraživanja - za to su odgovorni istraživač i/ili supervizor istraživanja, ako ga ima.

 

U prethodnim mandatnim periodima, u sastavu komisije bili su: prof. dr Dejan Todorović, prof. dr Ksenija Krstić, prof. dr Iris Žeželj,  doc. dr Nikola Petrović sa Odeljenja za psihologiju i viši naučni saradnik dr Ljiljana Lazarević sa Instituta za psihologiju. 

U mandatnom periodu od januara 2022. do januara 2025. godine, u sastavu komisije su: prof. dr Ksenija Krstić, prof. dr Iris Žeželj, prof. dr i viša naučna saradnica Kaja Damnjanović, doc. dr Nikola Petrović sa Odeljenja za psihologiju i naučna savetnica dr Ljiljana Lazarević sa Instituta za psihologiju.

U periodu od 1. aprila 2023. godine do 31. marta 2024. godine, sastav komisije je: prof. dr Ksenija Krstić, prof. dr Iris Žeželj, prof. dr i viša naučna saradnica Kaja Damnjanović, doc. dr Nikola Petrović sa Odeljenja za psihologiju i naučni saradnik dr Marko Živanović sa Instituta za psihologiju.

U mandatnom periodu do januara 2025. godine u sastavu komisije su: prof. dr Ksenija Krstić, prof. dr Iris Žeželj, prof. dr i viša naučna saradnica Kaja Damnjanović, doc. dr Nikola Petrović sa Odeljenja za psihologiju i naučna savetnica dr Ljiljana Lazarević sa Instituta za psihologiju.