Zadaci Komisije: 
1. Komisija obezbeđuje da se u svakom naučnom istraživanju podnetom na odobravanje osigura poštovanje ljudskih prava, a naročito prava na ljudsko dostojanstvo;
2. Komisija obezbeđuje da se u svakom naučnom istraživanju podnetom na odobravanje deluje u okviru etičkih standarda sadržanih u Etičkom kodeksu Društva psihologa Srbije;
3. Komisija posebno analizira plan istraživanja sa vulnerabilnim grupama (npr. decom, trudnicama, mentalno obolelim osobama, zatvorenicima i sa drugim posebnim ljudskim zajednicama); 
4. Komisija u slučaju potrebe konsultuje eksperte iz pojedinih oblasti (npr. rad sa eksperimentalnim životinjama, farmakoterapija). 

 

Etički aspekti istraživanja se sve više naglašavaju i spadaju u zahteve koje istraživanje mora da ispuni da bi bilo prihvatljivo i objavljivo u naučnim i stručnim časopisima. Većina odeljenja za psihologiju u svetu ima ovakve komisije. Međutim, naglasak na ovim aspektima se različito brzo razvijao u različitim oblastima psihologije, časopisima i zemljama. Komisija je svesna činjenice da stoga neka poslednjih godina započeta ili već završena istraživanja kod nas možda nisu uzela u obzir sve pojedinačne kriterijume koji su navedeni u formularima za prijavu. Komisija će u određenom prelaznom periodu uzimati u obzir i takve zahteve za saglasnost, cenivši da li su suštinski aspekti etičnosti poštovani ili ne.

 

Članovi Komisije su prof. dr Dejan Todorović, prof. dr Ksenija Krstić, prof. dr Iris Žeželj, doc. dr Nikola Petrović sa Odeljenja za psihologiju i viši naučni saradnik dr Ljiljana Lazarević sa Instituta za psihologiju.