Zadaci Komisije: 
1. Komisija obezbeđuje da se u svakom naučnom istraživanju podnetom na odobravanje osigura poštovanje ljudskih prava, a naročito prava na ljudsko dostojanstvo;
2. Komisija obezbeđuje da se u svakom naučnom istraživanju podnetom na odobravanje deluje u okviru etičkih standarda sadržanih u Etičkom kodeksu Društva psihologa Srbije;
3. Komisija posebno analizira plan istraživanja sa vulnerabilnim grupama (npr. decom, trudnicama, mentalno obolelim osobama, zatvorenicima i sa drugim posebnim ljudskim zajednicama); 
4. Komisija u slučaju potrebe konsultuje eksperte iz pojedinih oblasti (npr. rad sa eksperimentalnim životinjama, farmakoterapija). 

 

Etički aspekti istraživanja se sve više naglašavaju i spadaju u zahteve koje istraživanje mora da ispuni da bi bilo prihvatljivo i objavljivo u naučnim i stručnim časopisima. Većina odeljenja za psihologiju u svetu ima ovakve komisije. Međutim, naglasak na ovim aspektima se različito brzo razvijao u različitim oblastima psihologije, časopisima i zemljama. Komisija je svesna činjenice da stoga neka poslednjih godina započeta ili već završena istraživanja kod nas možda nisu uzela u obzir sve pojedinačne kriterijume koji su navedeni u formularima za prijavu. Komisija će u određenom prelaznom periodu uzimati u obzir i takve zahteve za saglasnost, cenivši da li su suštinski aspekti etičnosti poštovani ili ne.

 

Članovi Komisije su prof. dr Dejan Todorović, prof. dr Ksenija Krstić i doc. dr Nikola Petrović sa Odeljenja za psihologiju i viši naučni saradnik dr Ljiljana Lazarević sa Instituta za psihologiju.